ನೀನು ನೀನಾಗಿರು

 

 

ಮೌಲ್ಯ: ಸತ್ಯ

ಉಪಮೌಲ್ಯ: ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ವರ್ತನೆ

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಉಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ಮರಗಳು, ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಸಾಯುತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ರಾಜನು ಓಕ್ ಮರವನ್ನು ಏಕೆ ಸಾಯುತಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಪೈನ್ ಮರದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಯುತ್ತಿದೇನೆ.ಪೈನ್ ಮರವನ್ನು ಏಕೆ ಸಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಯುತಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಂತೆ ಅರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ತಾಜಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡನು, ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಯುತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆ ತಾಜಾ ಸಸ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿತು:

ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸೀದ್ದಿರಿ,ನಿಮಗೆ ಓಕ್, ಪೈನ್ ಅಥವ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಇಷ್ಟವೆಂದರೆ ಅವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ನಾನು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೇನೆ.

 

ಕಲಿಕೆ:

ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಬೇಕು.ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅರಳಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸುಕಾಗಬಹುದು.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಅರಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

 

                             

 

 

Advertisements

ಆಲುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೆಡುವುದು

 

 

ಮೌಲ್ಯ: ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ

ಉಪಮೌಲ್ಯ : ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು,  ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ   ಕಾರ್ಯವು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಹಲವಾರು ಉಧ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಧ್ಯಾನವನವನ್ನು ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೆಳಯಲು ಬಳೆಸಿದೆವು. ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ.ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಾಯಿ,ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೆವು.ಸಾಲಾಗಿ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದರು. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾಜಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದರು.

ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ನಾನು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಕಳಗೆ ಎನು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೊರತೆಗೆದ ಆಲುಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತು. ಆ ಸಣ್ಣ ಆಲುಗಡ್ಡೆಯ ಬೀಜಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಚು ಸಿಹಿ ಆಲುಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ದಿದವು.ಆ ಆಲುಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲುಗಡ್ಡೆ  ಹಾಗು ಇನ್ನು ಇತರ ತಿಂಡಿಗಳಾಗಿ ತಯರಾಗುತ್ತಿತು.ಅವು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಅಹಾರವಾಗಿತು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಭುತವಾಗಿತು.

ಕಲಿಕೆ:

ಆ ವಿಶೇಷ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿರುವೇನು ಎಂದು ಯೋಚೋಸಿದೆನು. ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಅಥವ ಬೆಳಸಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮದ ಸಿಹಿ ಪೋಷನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಬ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನವು ನಾವು ಅಧ್ಭುತವಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಿತ್ತುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಧ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳಸಬಹುದು.ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಸಹಾಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂಬ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ.

 

 

 

 

ಅದ್ಬುತ

ಮೌಲ್ಯ: ಪ್ರೇಮ

ಉಪಮೌಲ್ಯ: ನಂಬಿಕೆ / ದೃಡ ಯತ್ನ

ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವಳ ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ.ವೈದ್ಯರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿತು ಮತ್ತು ಸಲಾವನ್ನು ಕೊಡಲು ಯಾರು ಸಿದ್ದವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಅಳುತಿದ ಅವಳ ತಾಯಿಗೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, “ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು”, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಅಲಮಾರಿಯಿಂದ ಅವಳ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು.ಅವಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಳು.

ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಹಿಂಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು, ಅವಳ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಔಷಧಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಳು. “ನಿನಗೆ ಎನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಆ ಔಷಧಿಕಾರ. “ಇದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೊಸ್ಕರ” ಎಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ, “ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದ್ಬುತವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.”

“ಅವನ ಹೆಸರು ಆಂಡ್ರೂ ಮತ್ತು ಅವನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೂ ಬೆಳೆಯುತಿದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂದೆ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.” ಆದುದರಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?” “ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಂಕಟದ್ದಿಂದ ಹೇಳಿದನು ಆ ಔಷಧಿಕಾರ. “ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳು ಇವೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದಳು ಆ ಹುಡುಗಿ.

ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಂತು ನೊಡುತ್ತಿದ ಗ್ರಹಾಕರು ಒಬ್ಬರು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿದರು, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾಗಿದೆ?” ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಅವಳು “ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ”. “ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. “ಒಂದು ಡಾಲರ್ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ತರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. “ಒಹ್ ! ಎಂತ ಸಹಘಟನೆ ಇದು, ಒಂದು ಡಾಲರ್ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್- ತಮ್ಮನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ”.

ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. “ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅದ್ಭುತ ನಾನು ಹೊಂದಿರುವೆನೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.”

ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆಂಡ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅರೋಗ್ಯವಂತನಾದನು.

 

ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದರು, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು, “ಆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕತ್ಸೆ ನಿಜವಾಗಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಅದರ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದೋ?”, ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಮುಗುಳುನಗೆ ಬಿರಿದಳು.ಅವಳಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಆ ಅದ್ಭುತದ ವೆಚ್ಚ ತಿಳಿದಿತು. “ಒಂದು ಡಾಲರ್ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

…………….. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ

ದೃಡ ಯತ್ನವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಕಲಿಕೆ:

ಈ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಯತ್ನ ಅವಳ ತಮ್ಮನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು. ಪ್ರೇಮ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ದೃಡ ಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲೂ ಇಂತ ಪ್ರೇಮ ಇರಲಿ.

 

ಕನ್ನಡ ರಾಜೋತ್ಸವ

 

Kannada Rajyotsava is celebrated every year on the 1 November. The state of Mysore was renamed as Karnataka on the November 1, 1973. The day has been marked as a government holiday in Karnataka and Kannadigas take pride in celebrating Rajyotsava with various festivities and cultural events throughout the state.

Wishing you all a Happy Kannada Rajyotsava 2017

 

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1, 1973 ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದಾದಂತ್ಯ ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ರಾಜೋತ್ಸವದ ಹಾರಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 

ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ

 

ಮೌಲ್ಯ : ಆಶಾವಾದ

ಉಪಮೌಲ್ಯ : ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಲಾವಿತು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುವುದು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಸಲಾಗಾರರು ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು.ಅವನು ಪಾರ್ಕ್ ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದನು.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಒಂದು ವಯಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡುರು, “ಯಾವುದೊ ವಿಷಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ” ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಆ ವಯಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು “ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ”. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದು, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು, “ಈ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿಖಿರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು.”

ನಂತರ ಅವರು ಬಂದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಜಾನ್.ಡಿ.ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲೆರ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ $ 500,0೦೦ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಚೆಕ್ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು.

“ಒಂದೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾಯವಾಗಬಹುದು!” ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಅವನು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.ಹಣ ಇದೆ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು. ನವೀಕೃತ ಅಶಾವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಒಪಂದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿತ ಹಣದ ಪಾವತಿಗಳ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದನು ಈ ಒಪಂದಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದನು.ಕೆಲವು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬಂದನು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು.

 

ನಿಖರವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅನ್ವೆಶಿಸದ ಚೆಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮರಿಳಿದನು.ಆ ವಯಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದನು. ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಾಗ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬಳು ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ವಯಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು.

“ನಾನು ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದರಿಂದ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ!”ಎಂದಳು. “ಅವರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಅವರು ರಾಕ್ ಫೆಲ್ಲೆರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಾರೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ವಯಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು.

ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ದಿಗ್ಬ್ರಾಂತನಾಗಿ ನಿಂತನು.ಈ ಹಿಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷವು ಈ ಐದು ನೂರು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆನು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಖರೀಧಿ ಮತ್ತು ಮರಾಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು.ಇದ್ದಕಿದಂತೆ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಆ ನಿಜವಾದ ಅಥವ ಕಲ್ಪಿತ ಹಣವಲ್ಲ.ಅದು ಅವನ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿತು, ಅದು ಅವನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಕಲಿಕೆ:

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು.ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರರು.

 

 

 

ಬಡವ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು

 

ಮೌಲ್ಯ : ಶಾಂತಿ

ಉಪಮೌಲ್ಯ : ತೃಪ್ತಿ /ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಡ ಜನರು ಹೇಗಿರುವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಬಹುದೆಂಬ ದೃಢ ಉದೇಶದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದನು. ಅವರು ಬಡವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು.

ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ತಂದೆ ಕೇಳಿದನು, “ಪ್ರಾಯಣ ಹೇಗಿತು?” “ಅದ್ಭುತವಾಗಿತು ಅಪ್ಪ “ ಎಂದನು ಮಗನು.

“ಬಡವರು ಹೇಗಿರುವರು ಎಂದು ನೋಡಿದಿಯಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ತಂದೆ

“ ಹೌದು “ ಎಂದನು ಮಗನು.

“ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಎನು ಕಲಿತೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ತಂದೆ.

ಮಗನು ಹೇಳಿದನು, “ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಿಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದೆನು”, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಉದ್ಯಾನದ ಮಧ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವಷ್ಟು ಕೊಳ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು.ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಮದ ಲಾಂಟರ್ನ್ಗಳು ಇವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಳಾಂಗಣವು ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಿತಿಜ(ಹಾರಿಜಾನ್) ಇದೆ.

ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೀರಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು.ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತಾರೆ.ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ.”

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಂದೆ ಮಾತು ಬರದೆ ಮೂಕನಾಗಿ ನಿಂತನು. ಮಗನು ಹೇಳಿದನು “ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞೆತೆಗಳು.”

ಕಲಿಕೆ:

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಷಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.ಅದು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಆದರಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಬದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಶಿರ್ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಪ್ರಿಯ ವಾಚಕರೆ,

ಮೌಲ್ಯಾದಾರಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶಭಾಶಯಗಳು

Previous Older Entries